Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

 
 
 
Địa Lý Nâng Cao Lớp 10 Địa Lý Nâng Cao Lớp 10 - Lê Thông