Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
Địa Lý Lớp 9
Tác giả: Nguyễn Dược
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Địa Lý Lớp 9 Địa Lý Lớp 9 - Nguyễn Dược