Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Địa Lý Lớp 9
Tác giả: Nguyễn Dược
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 

Địa Lý Lớp 9 Địa Lý Lớp 9 - Nguyễn Dược