He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Trung