Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

 
 
 
Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc)
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đồng Linh
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) - Dale Carnegie