Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc)
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đồng Linh
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
 

Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) - Dale Carnegie