Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
Đắc Nhân Tâm Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie