There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đắc Nhân Tâm
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ái Hòa & Xuân Khoa
 

Đắc Nhân Tâm Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie