Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
 
Cửa Sổ Tri Thức
Tác giả: Lê Trung Hoa
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Cửa Sổ Tri Thức Cửa Sổ Tri Thức - Lê Trung Hoa