If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Sấu Cuối Cùng
Tác giả: Sơn Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Con Sấu Cuối Cùng Con Sấu Cuối Cùng - Sơn Nam