To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

 
 
 
Con Quỷ Gỗ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Con Quỷ Gỗ Con Quỷ Gỗ - Nguyễn Quang Thiều