It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

 
 
 
Con Quỷ Gỗ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Con Quỷ Gỗ Con Quỷ Gỗ - Nguyễn Quang Thiều