We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
 
 
Con Người Và Môi Trường
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Con Người Và Môi Trường Con Người Và Môi Trường - PGS. TS Hoàng Hưng