A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

 
 
 
Con Đầm Bích
Tác giả: Alexander Pushkin
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phượng Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Con Đầm Bích Con Đầm Bích - Alexander Pushkin