Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

 
 
 
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Tác giả: Chu Xuân Duyên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam - Chu Xuân Duyên