A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine
Tác giả: Sài Gòn Book
Thể loại: Ngụ Ngôn
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine - Sài Gòn Book