The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

 
 
 
Chuyện Đời Tự Kể Chuyện Đời Tự Kể - Nhiều Tác Giả