Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
 
Chuyện Đời Tự Kể Chuyện Đời Tự Kể - Nhiều Tác Giả