A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

 
 
 
Chú Bò Tìm Bạn
Tác giả: Phạm Hổ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chú Bò Tìm Bạn Chú Bò Tìm Bạn - Phạm Hổ