I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chim Họa Mi Lại Hót
Tác giả: Trần Kim Trắc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đặng Võ Tuấn
 

Chim Họa Mi Lại Hót Chim Họa Mi Lại Hót - Trần Kim Trắc