I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
Chiếc Ngai Vàng
Tác giả: Lan Khai
Thể loại: Thiếu Nhi
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chiếc Ngai Vàng Chiếc Ngai Vàng - Lan Khai