Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
Chén Trà Tri Ân Thầy Cô
Người đọc: Thảo Nguyên
Dịch giả: Hà Hải Châu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chén Trà Tri Ân Thầy Cô Chén Trà Tri Ân Thầy Cô - Nhiều Tác Giả