Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

 
 
 
Cây Trứng Cá
Thể loại: Truyện Ma
Người đọc: Nguyễn Ngọc Ngạn
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.



Cây Trứng Cá Cây Trứng Cá - Nguyễn Ngọc Ngạn