Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Bước Đường Cùng - Tác Phẩm Và Dư Luận
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Bước Đường Cùng - Tác Phẩm Và Dư Luận Bước Đường Cùng - Tác Phẩm Và Dư Luận - Nguyễn Công Hoan