There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

 
 
 
Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị - Trần Đình Thủ