No person who can read is ever successful at cleaning out an attic.

Ann Landers

 
 
 
Bổn Phận Và Trách Nhiệm
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Khuyết Danh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bổn Phận Và Trách Nhiệm Bổn Phận Và Trách Nhiệm - Sưu Tầm