Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
Bố Luôn Ở Bên Con
Tác giả: Tiểu Ngư
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bố Luôn Ở Bên Con Bố Luôn Ở Bên Con - Tiểu Ngư