When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

 
 
 
Bình Minh Mưa
Tác giả: Paustovsky
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Kim An & Mộng Quỳnh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bình Minh Mưa Bình Minh Mưa - Paustovsky