"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Biển Cả Và Giá Trị Của Sốn
Tác giả: Richard Bode
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quan Điền
 

Biển Cả Và Giá Trị Của Sốn Biển Cả Và Giá Trị Của Sốn - Richard Bode