Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bảo Tàng Và Di Tích
Thể loại: Hồi Ký
Người đọc: Ngọc Lan
 

Bảo Tàng Và Di Tích Bảo Tàng Và Di Tích - Đinh Thị Thanh Thúy