Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
An Lạc Từng Bước Chân
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
 

An Lạc Từng Bước Chân An Lạc Từng Bước Chân - Thích Nhất Hạnh