Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
American Stories
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

American Stories American Stories - Nhiều Tác Giả