Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
American Stories
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.American Stories American Stories - Nhiều Tác Giả