Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

 
 
 
American Stories
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.American Stories American Stories - Nhiều Tác Giả