The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

 
 
 
Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại
Tác giả: Mã Quang Phục
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Nguyễn Văn Ái
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại - Mã Quang Phục