Meditation can help us embrace our worries, our fear, our anger; and that is very healing. We let our own natural capacity of healing do the work.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Abraham Lincoln
Tác giả: Trần Thu Phàm
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Bạch Lý
Dịch giả: Nguyễn Văn Ái
 

Abraham Lincoln Abraham Lincoln - Trần Thu Phàm