Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
A Horseman in the Sky
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Roy Depew
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.A Horseman in the Sky A Horseman in the Sky - Ambrose Bierce