Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
A Horseman in the Sky
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Roy Depew
 

A Horseman in the Sky A Horseman in the Sky - Ambrose Bierce