I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
99 Điều Không Đáng Bận Tâm
Tác giả: Thu Nhi
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.99 Điều Không Đáng Bận Tâm 99 Điều Không Đáng Bận Tâm - Thu Nhi