When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
99 Điều Không Đáng Bận Tâm
Tác giả: Thu Nhi
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.99 Điều Không Đáng Bận Tâm 99 Điều Không Đáng Bận Tâm - Thu Nhi