A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

 
 
 
99 Điều Không Đáng Bận Tâm
Tác giả: Thu Nhi
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.99 Điều Không Đáng Bận Tâm 99 Điều Không Đáng Bận Tâm - Thu Nhi