I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
35 Năm và 7 Ngày
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

35 Năm và 7 Ngày 35 Năm và 7 Ngày - Nhiều Tác Giả