Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
 
 
 
Mặc Chê Khen
Tập thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thị phi chẳng quản, mặc chê khen
Ngu dại chan chan, tính đã quen
Cảnh cũ điền viên, tìm chốn cũ
Khách nhàn sơn dã, dưỡng thân quèn
Nhà thông, đường trúc (1), lòng hằng mến
Cửa mận tường đào (2). bước ngại chen
Thế sự tuần hoàn, hay đắp đổi
Từng xem thua được, một hai phen.
Chú thích
(1) Từ chữ tùng trúc: chỉ cảnh ẩn dật
(2) Từ chữ đào lý công môn: chỉ nơi quyền quý