A book is like a garden carried in the pocket.

Chinese Proverb

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 9
Viên ngọc rồng nguy hiểm
 
 
--- 15 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama