It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 10
Âm mưu của bọn cướp
 
 
--- 15 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama