We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

Tác giả: Hiroya Oku
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 28
 
 
--- 18 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Hiroya Oku