No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

Tác giả: Hiroya Oku
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 1
 
 
--- 40 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Hiroya Oku