Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Arthur Ashe

Tác giả: Hiroya Oku
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 20
 
 
--- 18 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Hiroya Oku