This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 42
 
 
--- 16 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino