For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 43
 
 
--- 18 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino