Never judge a book by its movie.

J.W. Eagan

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 27
Launch hắt xì
 
 
--- 15 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama