The oldest books are still only just out to those who have not read them.

Samuel Butler

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 20
Điều ước
 
 
--- 15 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama