People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 12
Bái kiến Ka Mê tiên nhân
 
 
--- 15 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama