Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Tác giả: Sanjo Kiru
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 11
 
 
--- 19 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Sanjo Kiru