Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 124
 
 
--- 17 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino