Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 91
 
 
--- 13 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino