One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 70
 
 
--- 18 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino