There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 49
 
 
--- 17 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino