When you reread a classic you do not see more in the book than you did before; you see more in you than was there before.

Clifton Fadiman

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 18
 
 
--- 21 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino