Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

Tác giả: Katsura Hoshino
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 4
 
 
--- 20 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Katsura Hoshino